Εργασία Απολύμανση δεξαμενών πόσιμου νερού

Οι δήμοι για την υδροδότηση των κατοικιών διαθέτουν δεξαμενές  για την αποθήκευση του πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα, το νερό μετά την επεξεργασία του αποθηκεύεται στις δεξαμενές και από εκεί διατίθεται στο δίκτυο. Για να εξασφαλιστεί η συνεχής υδροδότηση σε όλες τις οικίες, υπάρχουν διάφορες δεξαμενές σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα.

Οι παραπάνω δεξαμενές, θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη μικροβιολογική κατάσταση, ώστε να μην εγκυμονεί κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να υποβαθμίσουν μικροβιολογικώς την ποιότητα των δεξαμενών, όπως η ποιότητα του νερού, ο χρόνος παραμονής του στη δεξαμενή, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τα επίπεδα του υπολειμματικού χλωρίου, κ.α.

deksamenh_nerou_1

Συσσώρευση λάσπης-φερτών υλικών σε δεξαμενή πόσιμου νερού-καθαρισμός απολύμανση δεξαμενής 1000m3

deksamenh_nerou_2

 Συσσώρευση λάσπης-φερτών υλικών σε δεξαμενή πόσιμου νερού-καθαρισμός απολύμανση δεξαμενής 1000m3

Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των δεξαμενών. Οι απαραίτητες εργασίες περιλαμβάνουν άντληση του υπολειπόμενου νερού από τον πυθμένα των δεξαμενών, έντονη τριβή πυθμένα και τοιχωμάτων και ψεκασμός υπό πίεση με απορρυπαντικό και απολυμαντικό σκεύασμα. Η εμπειρία της Agrohealth και η πιστοποίηση της εταιρίας στο αντικείμενο αυτό σε συνεργασία με Δήμους και Φορείς την τελευταία δεκαετία εγγυάται το υψηλό επίπεδο εργασιών με τα καλύτερα αποτελέσματα στην ποιότητα του πόσιμου νερού.