Πολιτική ποιότητας

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:20015

Η Agrohealth. έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και αποτελείται από ένα σύνολο διεργασιών, διαδικασιών, πόρων και μεθόδων παρακολούθησης που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

Εστίαση στο πελάτη

H Εταιρεία μας είναι προσανατολισμένη στην παροχή υγειονομικών(απεντομώσεις-απολυμάνσεις- μυοκτονίες) υπηρεσιών ,υπηρεσιών έργων τοπίου-πρασίνου(φυτοπροστασία) ,συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και με το εμπόριο συναφών υλικών. Στηρίζεται στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και τις μεταφράζει σε απαιτήσεις, προδιαγραφές, σχέδια ποιότητας και τις τελικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διεργασίες
Στόχοι για την ποιότητα

Οι στόχοι ποιότητας καθορίζονται στο επίπεδο της ανώτατης διοίκησης σε ετήσια βάση και προέρχονται από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εταιρική πολιτική ποιότητας. Οι στόχοι εφαρμόζονται στο σύνολο του ΣΔΠ και είναι απόλυτα συμβατοί με την πολιτική ποιότητας της εταιρίας, κατά το δυνατόν μετρήσιμοι, και συμβατοί με την δέσμευση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.

Πολιτική ποιότητας

Η διοίκηση της Agrohealth. αντιλαμβάνεται την ποιότητα σαν ένα σύστημα διεργασιών που έχει σαν αποτέλεσμα

  • την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη
  • την έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών και δυσλειτουργιών
  • την μείωση των παραπόνων των πελατών
  • την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει

Εφαρμογή του ISO

Για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς:

  • Την καθιέρωση στόχων ποιότητας
  • Την παρακολούθηση και βελτίωση του ΣΔΠ μέσο των ανασκοπήσεων της ανώτατης Διοίκησης.
  • Την ύπαρξη Σχεδίων Ποιότητας, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον πελάτη, για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που σχεδιάζεται, παράγεται και διατίθεται από την εταιρία (quality plan).
  • Την ύπαρξη των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας.
  • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών που προσφέρει ως προς την ποιότητα, την ισχύουσα νομοθεσία (Ελληνική, Διεθνής), τις οδηγίες των προμηθευτών και τις απαιτήσεις των πελατών.
  • Ένα αποδοτικό Εργασιακό Περιβάλλον στελεχωμένο από προσωπικό υψηλής στάθμης.