Αρχές εταιρείας

ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Η εταιρεία Agrohealth  εφαρμόζει  την μέθοδο εκπόνησης ολοκληρωμένου σχεδίου I.P.M. (Intergrated Pest Management).Η αποσπασματική αντιμετώπιση των παρασίτων (τρωκτικών, εντόμων) σε επίπεδο υγειονομικών εφαρμογών με εφαρμογές πυροσβεστικού χαρακτήρα, που δεν βασίζεται σε τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά κύρια στην ανταπόκριση σε σχετικά παράπονα των πολιτών-πελατών, κρίνεται αναποτελεσματική επικίνδυνη για το περιβάλλον και δύσκολα μπορεί να αποτελέσει βάση για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης παρασίτων επιτυχώς .

Η εταιρεία Agrohealth θεωρεί αναγκαία την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου I.P.M. (Intergrated Pest Management) που στοχεύει στην άμεση καταστολή και εξάλειψη του προβλήματος στους πελάτες της. Το σχέδιο καταπολέμησης βασίζεται σε σειρά δεδομένων όπως καταγραφές παρουσίας τρωκτικών και πληθυσμούς εντόμων, προσδιορισμός κρίσιμων περιοχών, αξιολόγηση της έντασης ανά περιοχή, εντοπισμό εστιών και χώρων εγκατάστασης, τεκμηρίωση των πραγματοποιούμενων εφαρμογών και των αποτελεσμάτων αυτών κλπ.

Η εταιρεία Agrohealth για την επιτυχή έκβαση ολοκληρωμένου σχεδίου I.P.M. εφαρμόζει ως αρχή τρεις κατευθύνσεις.

Ως πρώτη μας κατεύθυνση θεωρούμε το υψηλό επίπεδο γνώσεων του προσωπικού μας(Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσωπικό) ,ο συνδυασμός διαφορετικών ειδικοτήτων(Γεωπόνους, Υγιεινολόγους, Χημικούς Μηχανικούς), καθώς και η συνεχόμενη ενημέρωση του προσωπικού μας σε νέες μεθόδους.

Ως δεύτερη κατεύθυνση θεωρούμε τον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό της εταιρείας μας (οχήματα, Fogger, πιεστικά υψηλής πίεσης, τουρμπίνες ULV) δίνοντάς μας την δυνατότητα να μπορούμε να παρέμβουμε σε οποιοδήποτε σχεδόν χώρο και περιβάλλον και σε οποιαδήποτε σχεδόν κλίμακας εργασία εξασφαλίζοντας έτσι την υψηλότερη δυνατόν αποτελεσματικότητα των εφαρμογών μας.

Τέλος ως τρίτη κατεύθυνση θεωρούμε την εμπειρία μας και την γνώση αυτή που απορρέει από  την επιτυχή λύση υγειονομικών προβλημάτων σε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας με πολλαπλούς συντελεστές δυσκολίας.

Όλες αυτές οι κατευθύνσεις πάντα σε συνδυασμό με την συνεργασία των πελατών μας ολοκληρώνει τον κύκλο που φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και σίγουρη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα και ανάγκη των πελατών μας.

Βασική αρχή για την επιτυχία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου I.P.M. είναι η συμμετοχή και βοήθεια με την εφαρμογή των όποιων πληροφοριών και αλλαγών στις υποδείξεις του σχεδίου.