Καταπολέμηση Κουνουπιών (Δίπτερών Υγειονομικής Σημασίας)

Μεταξύ των αρθρόποδων υγειονομικής σημασίας τα Δίπτερα αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό άθροισμα ,τόσο ως προς τον αριθμό των ειδών που αυτά περιλαμβάνουν, όσο και ως προς την οικονομική σημασία που παρουσιάζουν. Στις αγροτικές αλλά και στις αστικές περιοχές για την καταπολέμηση των διπτέρων υγειονομικής σημασίας πρέπει να υπάρχουν γνώσεις στην διάκρισης τους , την γνώση της βιοοικολογία  τους και την οικονομική τους επίπτωση στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον γενικότερα. Η επίπτωση αυτή μπορεί να είναι ικανή να καταστήσει περιοχές μη αξιοποιήσιμες αγροτικά, τουριστικά, οικιστικά.

Τα προβλήματα που τα έντομα αυτά προκαλούν αφορούν την άμεση(νύξη, μύζηση αίματος, καταστροφή ιστών κ.α.)αλλά και την έμμεση (μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών και παρασίτων)επίδραση τους. Η εμφάνιση τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας δεκάδων κρουσμάτων ελονοσίας δικαιολογεί τις ανησυχίες των φορέων υγείας και δικαιολογεί την ετήσια συστηματική παρακολούθηση και καταπολέμηση των εντόμων αυτών.

Η  Agrohealth εκπονεί μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου I.P.M. (Intergrated Pest Management) για την αναγνώριση και ταυτοποίηση , έλεγχο των πληθυσμών και καταπολέμηση με εμβόλιμους ψεκασμούς στις εστίες αυτών.

Η  συνεχιζόμενη εκπαίδευση καταπολέμησης κονωποειδών των επιστημονικών στελεχών της Agrohealth με εξειδίκευση και επιμόρφωση στον τομέα αυτό καθώς και με την εμπειρία  πάνω σε εφαρμογές καταπολέμησης του προβλήματος σε αστικές και περαστικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα εγγυάται την ταχύτερη και πλήρη καταπολέμηση των παρασίτων αυτών.

Κουνούπι Τίγρης (Aedes Stegomyi albopictu )

Φερομονική παγίδα κουνουπιών

Ψεκασμός μικρονέφους από όχημα

Ψεκασμός σε εστίες προνυμφών κουνουπιών